Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

              Regulamin

XXIII Ogólnopolskiego Konkursy Wiedzy Biblijnej


I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
3. Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu – najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres merytoryczny XXIII Konkursu obejmuje: Księgę Wyjścia i List do Rzymian wraz z wprowadzeniami, przypisami i komentarzami oraz słownikiem.
4. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego – finału.
5. Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.
6. Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.


II. Etap szkolny
1. Koordynator diecezjalny przesyła do szkół pismo przewodnie wraz z wyciągiem z regulaminu Konkursu (folderem).
2. Za przeprowadzenie tego etapu odpowiadają Komisje, o których mowa w ust. 9.
3. Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną, na specjalnym formularzu zgłoszeniowym znajdującym się na stronie www.okwb.pl (zakładka zgłoszenie). Po tym terminie szkoły nie będą rejestrowane, co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie.
4. Etap szkolny odbywa się, we wszystkich placówkach biorących udział w Konkursie, 13 marca 2019 roku.
5. Zestaw pytań testowych wraz z arkuszem odpowiedzi oraz pakietem pytań dodatkowych (ewentualna dogrywka), a także Protokołem etapu szkolnego oraz Załącznikami nr 1 i nr 2 do Regulaminu, przekazane zostaną do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji szkoły na stronie www.okwb.pl, nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem etapu szkolnego.
6. Uczestnicy etapu szkolnego otrzymają pytania konkursowe w formie testu.
7. Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
8. Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie treść ksiąg Pisma świętego wraz z przypisami.
9. Wyłoniona z grona nauczycieli Komisja ocenia prace uczniów w oparciu o arkusz odpowiedzi i do 27 marca 2019 roku przesyła wypełniony i podpisany protokół wraz Załącznikiem nr 1 i nr 2 do Regulaminu (zgoda na przetwarzanie danych katechety/uczestnika lub rodziców/prawnych opiekunów niepełnoletniego uczestnika oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku) do Koordynatora diecezjalnego.
10. Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.


III. Etap diecezjalny
1. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona, która zobowiązana jest do poinformowania uczestników o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.
2. Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
3. Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami i komentarzami.
4. W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.
5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.
6. Część ustną stanowią pytania przygotowane przez Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi dokonuje powołana Komisja.
7. W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
8. Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno największą liczbę punktów.
9. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.
10. Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się 25 kwietnia 2019 roku.
IV. Etap ogólnopolski – finał
1. Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału odpowiada Sekretariat Konkursu.
2. Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
3. Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje treść ksiąg Pisma świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami, komentarzami i słownikiem.
4. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 10-11 czerwca 2019 roku w Niepokalanowie.

V. Dane osobowe
1. Administratorem danych jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail:
kancelaria@civitaschristiana.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@civitaschristiana.pl.
2. Podane w związku z uczestnictwem w Konkursie dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa oraz organizacji
i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a w przypadku laureatów także dla celów publikacji ich danych personalnych
i wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe będą przetwarzane na czas trwania danej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, a w przypadku laureatów także
po zakończeniu takiej edycji, chyba że zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych dla celów związanych z ich publikacją na stronie www
Konkursu.
4. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Stowarzyszenia, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Stowarzyszeniu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
Ponadto dane mogą być udostępniane do Fundacji „Civitas Christiana” z siedzibą przy ul. Wspólnej 25, 00-519 Warszawa, e-mail:
fundacja@civitaschristiana.pl
5. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do Konkursu oraz realizacji innych wyżej wskazanych celów.
6. Organizator informuje, że dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
VI. Postanowienia Końcowe
1. Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych etapach Konkursu ma tylko Organizator.
2. Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl w zakładce regulamin.
4. Aktualne informacje dotyczące Konkursu publikowane są na stronie: www.okwb.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *