Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Bez kategorii Szczecinek

Rejonowy Konkurs Plastyczny

            Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do wzięcia udziału XXI edycji Rejonowego Konkursu Plastycznego.

REGULAMIN XXI REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska!”

Konkurs odbywa się pod patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej w Koszalinie.

Cele konkursu:
I. Przesłanie główne
• Wychowanie religijne i wychowanie do patriotyzmu
II. Cele szczegółowe

• Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych;
• Pogłębienie wiedzy dotyczącej dziejów Polski, w tym z walki o niepodległość;
• Krzewienie pamięci o wybitnych synach i córkach narodu polskiego;
• Budowanie szacunku do historii i kultury narodu polskiego;
• Krzewienie polskiego etosu życia narodowego zakorzenionego w chrześcijańskiej wizji człowieka, rodziny i narodu;
• Propagowanie osoby i nauczania Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego;
• Wspieranie szkoły w realizacji zadań wychowawczych;
• Wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu talentów artystycznych;
• Integracja środowiska lokalnego;

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech kategoriach:
I. Oddział przedszkolny i klasy I – III
II. Klasy IV – VI
III. Klasy VII i klasy gimnazjalne
Inspiracją dla prac powinny być:
• wydarzenia historyczne Polski, w tym dotyczące walki o jej niepodległość;
• życiorysy wielkich Polaków poświęcających życie dla Polski, a szczególnie tych którzy służbę Bogu łączyli ze służbą na rzecz Ojczyzny;
• życie i nauczanie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego słowa posłużyły jako hasło konkursowe;
Technika plastyczna dowolna w ramach prac płaskich (prace wykonane na papierze).
Format prac nie większy niż A2. Prace indywidualne będą przez jury premiowane.
Prace należy podpisać czytelnie na odwrocie drukowanymi literami podając:
• tytuł pracy,
• imię i nazwisko autora oraz klasę,
• adres, email i telefon szkoły,
• imię i nazwisko, telefon oraz email nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana jest praca.
Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na wykorzystanie danych osobowych uczestnika dla celów konkursowych.
Termin składania prac: do 11 maja 2018 roku. Prace należy przesłać na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wł. Bartoszewskiego 12 (dawna 9 Maja 12), 78-400 Szczecinek.

Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem telefonicznym: 783 981 820. Przewidujemy nagrody i upominki dla nagrodzonych oraz podziękowania dla opiekunów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przed końcem roku szkolnego. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora. Informacje o finale konkursu zostaną przekazane do szkół. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie http://koszalin.civitaschristiana.pl/ w zakładce Oddziały: Szczecinek.
Organizator
K.S. „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinku

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. nr 101 poz. 926 z późń. zm.):
Wyrażam zgodę, aby dane osobowe dziecka ………………………………………………, które uczestniczy w konkursie plastycznym „Dla nas, po Bogu, największa miłość to Polska!” mogły być wykorzystane do celów konkursowych.

…………………… ……………………………………..
Data, podpis rodzica/opiekuna

 

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *