Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Szczecinek

Szczecinek: Konkurs o ks. kard. Auguście Hlondzie

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, w związku ze zbliżającą się 75 rocznicą śmierci Sługi Bożego Ks. Kard. Augusta Hlonda, zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i szkół branżowych do udziału w konkursie wiedzy o tym wyjątkowym Polaku. Zakres konkursu obejmuje wiadomości z życia, dokonań, nauczania i czasu pełnienia przez Niego posługi Prymasa Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawartego w przemówieniu wygłoszonym w Szczecinku w 1947 roku, gdy w ramach wizytacji odwiedził wiernych naszego miasta.

REGULAMIN KONKURSU

O CZCIGODNYM SŁUDZE BOŻYM

PRYMASIE POLSKI KS. KARD. AUGUŚCIE HLONDZIE (1881-1948)

 

W związku ze zbliżającą się 75 rocznicą śmierci Sługi Bożego Ks. Kard. Augusta Hlonda, zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i szkół branżowych
do udziału w konkursie wiedzy o tym wyjątkowym Polaku. Zakres konkursu obejmuje wiadomości z życia, dokonań, nauczania i czasu pełnienia przez Niego posługi Prymasa Polski ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawartego
w przemówieniu wygłoszonym w Szczecinku w 1947 roku, gdy w ramach wizytacji odwiedził wiernych naszego miasta.

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem Konkursu jest szczecinecki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Konkurs odbywa się w ramach XII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szczecinku.

Partnerem konkursu jest: Samorządowa Agencja Promocji i Kultury.

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje do jego przestrzegania.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej https:// koszalin.civitaschristiana.pl/ w zakładce Oddziały – Szczecinek (Szczecinek – Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”).

 

 1. Cele konkursu:

 

 1. Pogłębienie wiedzy młodzieży o życiu, działalności, twórczości i osobowości Sługi Bożego Ks. Kard. Augusta Hlonda oraz rozbudzenie zainteresowania Jego osobą;
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei, którymi kierował się
  i które propagował Prymasa Polski Ks. Kard. August Hlond;
 3. Popularyzacja wiedzy o życiu, dokonaniach i świętości Sługi Bożego
  Ks. Kard. Augusta Hlonda;
 4. Motywowanie do szukania autorytetów i naśladowania Sługi Bożego
  Ks. Kard. Augusta Hlonda, uwzględniając znajomość duchowego dziedzictwa Wielkiego Polaka Prymasa Polski;
 5. Pielęgnowanie pamięci o Słudze Bożym Ks. Kard. Auguście Hlondzie;
 6. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności młodego pokolenia;
 7. Integracja szkół. Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpraca w grupie międzyszkolnej.

 

III. Zasady ogólne konkursu:

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
  i uczniów szkół ponadpodstawowych: liceum, technikum i szkół branżowych; uczęszczających do placówek oświatowych na terenie powiatu szczecineckiego
  oraz następujących miejscowości: Lotyń, Okonek, Czarne, Czaplinek, Złocieniec.

 

 1. Termin trwania konkursu ogłasza Organizator. Konkurs trwać będzie
  od 2.10.2023 r. do 31.10.2023 r.

Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie do katechetów.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest napisanie pracy pt.:
  „Ks. Kardynał August Hlond – Wielki Polak, Prymas, który odwiedził wiernych

w Szczecinku”. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

 

 1. Uczniowie przygotowują samodzielnie pracę zgodną z tematem konkursu, między innymi na podstawie udostępnionych przez katechetów, a podanych przez organizatora materiałów pomocniczych (propozycje w załączniku nr 1).

 

Do konkursu przyjmowane są prace:

 

 1. a) w dowolnej konwencji literackiej,
 2. b) pisane prozą,
 3. c) praca musi mieć określoną formę: wydruk o wymiarach do 5 stron A4”:

– standardowy margines: 2,5 cm,

– nagłówek i stopka: 1,5 cm,

– czcionka: Times New Roman 12,

– odstępy między wierszami – standardowe (1),

– liczba znaków na stronie (ze spacjami): średnio 3 500,

 1. d) napisane w języku polskim,
 2. e) dotąd niepublikowane,
 3. f) przesłana praca musi zawierać w nagłówku wskazane poniżej elementy:

imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza autor oraz imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana, telefon kontaktowy autora i opiekuna,

 

 1. g) pracę należy przesłać do dnia 31.10.2023 r. drogą mailową na adres: szczecinek@civitaschristiana.pl albo listownie na adres:

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział Okręgowy Szczecińsko – Koszaliński, ul. bp. Czesława Domina 12/4  75-065 Koszalin (decyduje data stempla pocztowego)

 

wpisując w temacie maila lub z dopiskiem na kopercie:

„Kard. Hlond – konkurs”,

 

 1. h) złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

 

 1. Zasady oceny pracy konkursowej:

 

 1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 2. Kategoria – uczniowie/uczennice klas VII -VIII szkół podstawowych,
 3. Kategoria – uczniowie/uczennice szkół ponadpodstawowych.

 

 1. Prace oceniane będą przez członków jury powołanych przez Organizatora.

 

 1. Kryteria oceny prac:

 

zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczna, gramatyczna
i językowa, estetyka pracy, poziom literacki pracy, samodzielność i oryginalność. Proces oceniania prac jest tajny.

 

 1. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas szczecineckich XII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Szczecinku. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się pod koniec listopada 2023 r. Laureaci
  i osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie zostaną powiadomieni drogą mailową
  lub telefonicznie o dacie i miejscu wręczenia nagród.

 

 1. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe: bony o różnej wartości (I Nagroda: 600 zł, II Nagroda: 300 zł, III Nagroda: 150 zł, osoby wyróżnione otrzymają bon
  o wartości: 100 zł), książki, albumy, dyplomy
  . Nagrody rzeczowe w konkursie zostaną ufundowane przez:

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinku
oraz innych sponsorów, anonimowych ofiarodawców, darczyńców.

 

 1. Zgłoszenie pracy w konkursie jest równoznaczne ze zgodą uczestnika
  na ewentualną publikację pracy oraz przetwarzanie danych osobowych uczestnika
  do celów związanych z jego udziałem w konkursie. Teksty nie podlegają zwrotowi,
  a autor nie będzie wnosił roszczeń i ubiegał się o honorarium. Katecheci i nauczyciele przesyłając prace konkursowe przekazują stosowny dokument RODO (załącznik nr 2).

 

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że praca zgłoszona na konkurs została wykonana osobiście.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu, w tym zakresu terminowego, a także odwołania konkursu w sytuacji nadesłania niedostatecznej ilości prac konkursowych.

 

Załącznik nr 1

 

Materiały pomocnicze dla uczestników konkursu

 

 1. Czcigodny Sługa Boży August Kardynał Hlond – kalendarium życia” – film przygotowany przez Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (Chrystusowcy). https://www.youtube.com/watch?v=GOETu28CWN8 [dostęp: 06.09.2023].

 

2 „Daj mi duszę, resztę zabierz” – film dokumentalny przedstawiający portret prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda (1881-1941), reżyseria Paweł Woldan

https://www.youtube.com/watch?v=F_SaxqpEWQs [dostęp: 06.09.2023].

 

 1. Kardynał August Hlond jako twórca podstaw administracji kościelnej na Pomorzu Środkowym po II wojnie światowej”, artykuł, Eugeniusz Grzegorz Wiązowski, Studia Koszalińsko Kołobrzeskie 18/1, 145-164, 2012 r.

32788 0001.pdf (bibliotekacyfrowa.eu) albo:

Studia_Koszalinsko_Kolobrzeskie-r2012-t18-n1-s145-164.pdf (muzhp.pl)

[dostęp: 06.09.2023].

 

 1. Kard. August Hlond” – prezentacja wykonana przez Żanetę Jasińską
  w 2012 r. na VII Ogólnopolski Konkurs pt.: „Prymas Polski Kardynał August Hlond — Bogu i Ojczyźnie”. Prezentacja została udostępniona przez Ośrodek Postulatorski kard. August Hlond – YouTube [dostęp: 13.09.2023].

 

5.„Przemówienie w kościele parafialnym w Szczecinku” – wygłoszone przez  Ks. Prymasa Augusta Hlonda w dniu 29 X 1947 r.

 

Moi Kochani! Jestem wzruszony serdecznością i gorącością waszego przyjęcia. Daliście nim wyraz waszej wiary, waszego wielkiego przywiązania do Kościoła. Przybyliście tu, na tę ziemię z różnych stron, żeby budować nowe życie katolickie, życie polskie. Wiem, że trudności macie wielkie, bo wszędzie dziś jest życie twarde
i trudne, w Polsce, w Europie, w całym świecie, bo wojna wytrąciła świat
z równowagi i ludzie szukają nowych podstaw do życia. Twarda jest wasza praca,
ale budujecie nią podwaliny wielkości Polski. Nie zniechęcajcie się, nie poddawajcie się martwocie, odrętwieniu. Praca wasza nie jest zmarnowana, będą z niej korzystały dzieci, dla których się poświęcacie, dla których dziś budujecie. Pracujcie dalej wytrwale, pracujcie z Bogiem, bo w życiu i pracy potrzeba zawsze Boga. To bajka jest, że można żyć bez Boga, bez prawa Bożego. Kto z Bogiem pracuje, kładzie fundament pod dzieła, które przetrwają wieki, bo tylko opierając się na Bożym prawie można dokonać wielkich dzieł. Trzymajcie się wiary ojców waszych, którą przynieśliście z dawnych siedzib, gdzie zapisane są nazwiska waszych przodków. Pracując tutaj, zostawicie może dzieciom waszym trochę majątku, może
te gospodarstwa, ale przede wszystkim zostawicie im skarb najcenniejszy: wiarę ojców waszych. Tej wiary będą strzec, jakieście wy jej strzegli. Więc żyjcie dalej po polsku, po naszemu. Boże prawo spełniajcie. Miałbym wam jeszcze dużo
do powiedzenia, ale przyjechałem tu ze spóźnieniem i czas na to nie pozwala.
To jedno tylko chcę dodać. Przyszliście tu z nabożeństwem do Najśw. Maryi Panny, które każdy Polak odziedziczył po swojej matce; nabożeństwem tym żyli przodkowie nasi, podczas gdy tu, na tych ziemiach niemieccy protestanci go nie mieli. Czcijcie
i kochajcie tę Matkę Najświętszą, odmawiajcie (ku jej czci) różaniec, z rodziną waszą albo wspólnie, albo osobno nie tylko w miesiącu październiku, ale co dzień,
a ta Matka Najświętsza, uczczona tą modlitwą, weźmie was w swoją opiekę. W tej myśli daję wam swoje błogosławieństwo, aby za łaską bożą spłynęło na wasze rodziny, na wasze domy, na wasze prace i szło z wami, prowadząc was drogą prawdy
i cnoty.

 

Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948, red. S. Kosiński, Warszawa 1988, s. 234-235.

 

Źródło: Przemówienie w kościele parafialnym w Szczecinku. (chrystusowcy.pl);

http://patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-augusthlond/dziela/1945-1948/Przemowienie-w-kosciele-parafialnym-w-Szczecinku-_1099  [dostęp: 06.09.2023].