Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Szczecinek

XXII edycja Rejonowego Konkursu Plastycznego

Tegoroczny Rejonowy Konkurs Plastyczny organizowany przez szczecinecki Oddział „Civitas Christiana” wpisuje się z jednej strony w nauczanie Kardynała S. Wyszyńskiego, którego słowa posłużyły za hasło konkursowe, a z drugiej nawiązuje do obchodzonego przez Kościół 25 marca Dnia Świętości Życia. Ponadto rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi podczas Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Szczecinku 9 czerwca. Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych i III klas gimnazjalnych. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załączonym regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN  

XXII REJONOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

NAJWIĘKSZYM SZCZĘŚCIEM JEST DZIECKO!

Konkurs odbywa się pod patronatem Wydziału Katechetycznego Kurii Biskupiej

w Koszalinie.

Cele konkursu:

I. Przesłanie główne

 • Wychowanie religijne

II. Cele szczegółowe

 • rozpowszechnianie idei świętości życia ludzkiego;
 • nagłaśnianie  idei „Marszów dla Życia i Rodziny”;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych;
 • krzewienie dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego;
 • zachęcanie do obserwacji życia i budzenie refleksji nad jego celem;
 • integracja środowiska lokalnego wokół obrony życia ludzkiego, rodziny                                 i wartości chrześcijańskich;
 • propagowanie  nauczania Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • propagowanie twórczości plastycznej;
 • wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu talentów artystycznych.

W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież w trzech kategoriach:

 1. Oddział przedszkolny i klasy I – III
 2. Klasy IV – VI
 3. Klasy VII, VIII i III klasy gimnazjalne

Inspiracją dla prac powinny być:

 • Słowa Pisma Świętego mówiące o Bożym pochodzeniu człowieka;
 • Nauczanie Kościoła o świętości życia ludzkiego, którego wyrazem jest ustanowiony     „dzień świętości życia ludzkiego” obchodzony 25 marca na pamiątkę poczęcia ludzkiego życia Syna Bożego;
 • Wypowiedź Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego”, z której zaczerpnięto tytuł konkursu.  

Technika plastyczna dowolna w ramach prac płaskich (prace wykonane na papierze).
Format prac nie większy niż A2.  Prace indywidualne będą przez jury premiowane.

Prace należy podpisać czytelnie na odwrocie drukowanymi literami podając:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora oraz klasę,
 • adres, email i telefon szkoły,
 • imię i nazwisko, telefon oraz email nauczyciela, pod kierunkiem którego wykonana jest praca.

Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodzica (opiekuna prawnego)   na wykorzystanie danych osobowych uczestnika dla celów konkursowych.

Termin składania prac: do 17 maja 2019 roku. Prace należy przesłać na adres: Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, ul. Wł. Bartoszewskiego 12 ,78-400 Szczecinek.

Informacji na temat konkursu udzielamy pod numerem telefonicznym: 783 981 820.                                        Przewidujemy  nagrody i upominki dla nagrodzonych oraz podziękowania dla opiekunów. Ogłoszenie wyników  konkursu nastąpi  podczas „Marszu dla Życia i Rodziny”, który odbędzie się w Szczecinku 9 czerwca 2019 r. (szczegóły dotyczące Marszu zostaną przekazane do szkół i placówek biorących udział w konkursie).  Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora i mogą być  wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.  Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie  http://koszalin.civitaschristiana.pl/ w zakładce Oddziały: Szczecinek.

                                                             Organizator

K.S. „Civitas Christiana” Oddział w Szczecinku

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na wykorzystanie danych osobowych uczestnika konkursu:   Wyrażam zgodę, aby dane osobowe dziecka ………………………………………………, które uczestniczy w konkursie  plastycznym „ Największym szczęściem jest dziecko!” mogły być wykorzystane do celów konkursowych.    …………………… …………………………………….. Data, podpis rodzica/opiekuna    

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *